Pályázat civilszervezeteknek

Az önkormányzat kiírta a második félévi pályázatot a Terézvárosban működő civilszervezetek számára. Beadási határidő: 2017. augusztus 31.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az Önkormányzat 2017. év II.félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2017. augusztus 1 – december 31.között megvalósuló programokhoz.

A pályázati alap éveskeretösszege 10 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület évente két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. A II. félévben felhasználható keretösszeg 5.000.000,- Ft.

Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek: VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,  bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek, tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.

Támogatandó célok:

a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen: a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,

városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység, stb.),

környezetvédelem, zöldprogram,

bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása,

tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,

a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai,

a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:

idősügyi programok,

a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,

egyéb esélyegyenlőségi programok.

Pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint; az 1. mellékletben szereplő „Pályázati adatlapon”, az előírt nyilatkozatok csatolásával egyidejűleg lehet.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat honlapján közzétegyék.

A pályázati adatlap beszerezhető:személyesen: 1067 Budapest, Eötvös u. 3. 4. em. 410.vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.terezvaros.hu

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

a) beszámolót a szervezet munkájáról, tevékenységi köréről,

b) a megvalósítandó célra, tevékenységre vonatkozó részletes leírást,

c) a tervezett, részletes költségvetést,

d) beszámolót a szervezet által a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban benyújtott és támogatott pályázatairól, az elnyert összeg megjelölésével,

e) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a benyújtott pályázattal kapcsolatosan kért-e, kapott-e más forrásból támogatást,

f) alapítvány, egyesület esetében 3 hónapnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot,

g) egyházi jogi személyek esetében igazolást arról, hogy a szervezet a bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye, jogi személy,

h) hivatalos banki igazolást vagy bankszámlaszerződés másolatát vagy bankszámlakivonatot, amely tartalmazza a pályázó számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámát,

i) 3/2016. (II. 18.) ör. 2. mellékletében szereplő nyilatkozatot arról, hogy a pályázni kívánt tevékenység tekintetében a szervezet ÁFA-körbe tartozik-e, továbbá, hogy a pályázni kívánt összeg nem szolgál üzleti célokat,

j) 3/2016. (II. 18.) ör. 3. mellékletében szereplő nyilatkozatot arról, hogy pályázóval szemben nem áll fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében rögzített kizáró összeférhetetlenségi vagy érintettségi ok,

k) 3/2016. (II. 18.) ör. 4. mellékletében szereplő nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.

A pályázat beadási határideje:2017. augusztus 31.

A pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztály (1067 Budapest, Eötvös u. 3.)

Információ: 342-7582 - Ivádyné Chambre Vivien oktatási ügyintéző

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

Hassay Zsófia
polgármester2017. augusztus 01.