image

Életmentő emlékérmet a hősöknek!

Arculati kézikönyv elkészítéséről, a jegyescsomag bevezetéséről és több rendelet módosításáról döntöttek a képviselők február 23-ai ülésükön. 

 


Petíció a veronai baleset hőseinek elismeréséről

Papp László alpolgármester tolmácsolta a testületi ülésen Palik Zsófia kérését, hogy az önkormányzat  támogassa azon törekvésüket, hogy a veronai buszbalesetben hősiesen helytállók kapjanak életmentő emlékérmet . A diáklány az alpolgármesternek egy több mint hatezer aláírást tartalmazó petíciót is átadott. Az ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat az ügy mellé áll, Hassay Zsófia polgármester pedig közbenjár annak érdekében, hogy a felterjesztés célba érjen. A petíció szerint az életmentő emlékérmet a balesetben elhunyt Antal Köz Béla és az diák, aki segítette társait, de ugyancsak a balesetben vesztette életét, posztumusz kapná meg. A harmadik felterjesztett Vígh György tanár úr, aki a tragédiában két gyermekét veszítette el és feleségével együtt súlyosan megsérült.

 

Települési arculati kézikönyv készül

Az előző évben hatályba lépett, a településkép védelméről szóló törvény értelmében új típusú dokumentum készítésére van szükség az épített környezet alakítása és védelme érdekében.

A településkép védelme nem új feladat, jelenleg is több idevágó önkormányzati rendelet van hatályban. A törvény értelmében ezeket kell egy rendeletbe foglalni. Ez azonban nem csupán valamiféle összevonást,  hanem, tartalmi felülvizsgálatot is jelent.

A rendelet szakmai megalapozásához településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, elsősorban az építtetők számára készül, annak érdekében, hogy tájékozódhassanak arról, a tervezett átalakításoknak, új épületeknek milyen helyi elvárásoknak kell  megfelelniük. A kézikönyvben meg kell határozni a kerület településkaraktert meghatározó jellemzőit, az egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket is.

A településkép védelméről szóló törvény szerint az önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés szabályait is rendeletben kell közzétenni. A korábbi szabályozástól eltérően már pontosan meghatározza, hogy milyen módon kell felvenni a kapcsolatot a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel. E szerint: közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon és lakossági fórumon kell meghirdetni az aktuális döntéseket, valamint ezek tervezetét annak érdekében, hogy a partnerek arról véleményt nyilváníthassanak.

 

 Jegyescsomagot kapnak az ifjú párok

A január 19-ei rendkívüli ülésen döntött a testület a jegyescsomag bevezetéséről. Az ajándékcsomagot az igazgatási és anyakönyvi osztály munkatársai a házassági szándék bejelentése után nyújtják át a jegyeseknek. A program megvalósításához szükséges összeg szerepel a 2017-es költségvetésben. A most megszületett döntés értelmében az önkormányzat azon jegyespárok részére adja az ajándékcsomagot, amelyek legalább egyik tagja Terézvárosban lakóhellyel rendelkezik és a VI. kerületben jelentik be házasságkötési szándékukat.

Az ajándékcsomag szimbolikus jelentőségű, amellyel az önkormányzat a házasságnak, mint társadalmi és jogi intézménynek a kiemelt értékteremtő, összetartó szerepét kívánja hangsúlyozni.Ezenkívül arra törekszik, hogy a jegyesek házasságra való felkészülését és az esküvői előkészületeiket segítse. A jegyescsomag tartalma: díszdoboz, köszöntő, esküvői munkafüzet, gyűrűpárna, Jövőnk könyve - Házasságra hangolva című kötet, valamint a terézvárosi önkormányzat 20 ezer forintos ajándékutalványa.

  

Többen részesülhetnek szociális ellátásban

A testület rendeletmódosításban növelte az egyes ellátásoknál meghatározott jövedelmi határokat egységesen az öregségi nyugdíjminimum összegének 50 százalékával, azaz 14 ezer 250 forinttal. A lakhatási és a fűtéstámogatás összegét március elsejétől 3 ezer forintról  4 ezer forintra emelte.  A lakásfelújítási támogatásra jogosultak köre is kiegészül a lakás használójára is, azokban az esetekben, amikor a használó, a használati szerződés alapján köteles a lakás karbantartására, felújítására.

 

Gyermekjóléti rendeletet alkottak

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2017. január 1-jei változásai miatt az önkormányzat már nem  működtetője a tulajdonában lévő ingatlanokban levő iskoláknak. Ezért célszerű  volt új rendeletben rögzíteni  a gyerekeket, diákokat érintő támogatások feltételeit. Az önkormányzat szándéka szerint az eddigi támogatási rendszet megtartja, és azokat újabb támogatási formák bevezetésével bővíti.

A most megalkotott rendelet tartalmazza a korábbi támogatási formákat (étkezési, óvodai és iskolai gyümölcstámogatás, tankönyvtámogatás). A tankönyvtámogatás összege a korábbi 2. 650 forint/fő/évről 3 500 forint/fő/tanév lett.

Új támogatási formaként szerepel a tervezetben a „terézvárosi tanévkezdő csomag”, amely személyenként 3 ezer 500 forint és „Iskolai Erzsébet Utalvány” formájában, postai úton kapnák meg az érintettek.

 

Nagyobb támogatás a társasházi felújításokra

Az előterjesztésből kiderül, hogy 2016-ban a két alkalommal kiírt pályázatoknál 142 társasház 178 felújítási munka támogatására nyújtott be érvényes pályázatot. A támogatási összeg 3 éves visszatéra emeli.

Pályázaton kívül, a költsége 100 százalékos átvállalásával az önkormányzat támogatja a társasházak külső homlokzatán vagy tetőzetén elhelyezett, nem a házban található üzlethelyiséghez tartozó reklám és hirdető táblák, berendezések tartószerkezetükkel együtt történő leszerelését, megszüntetését. Ezáltal a külső homlokzat rendezetté válik, a tetőhéjazat egybefüggő lesz, csökken a csapadék miatti beázás veszélye. A felújítási támogatás új eleme, hogy a saroképületeknél, ahol kettő vagy többutcár néző homlokzat van, a felújítás támogatásának mértéke a bruttó kivitelezési költség 60 százaléka lesz.

 

Támogatás a Peter Cerny Alapítványnak

Hassay Zsófia 2017-es polgármesteri kerete terhére anyagi támogatást nyújt a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentését, őrzött szállítását és újszülött- gyógyászati sürgősségi ellátását 0-24 órában végző Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért elnevezésű szervezetnek.

Az alapítvány az elmúlt évben Terézváros területén 27 esetben nyújtott sürgős segítséget, összesen 1 millió 472 ezer forint értékben. Az alapítvány munkáját 500 ezer forinttal támogatja az önkormányzat, amelyet a szolgálat koraszülött-mentési rendszerének működtetéséhez használhatja fel.

  

A képviselők megtárgyalták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját is

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület nappali melegedőt működtet az Eötvös utca 21. szám alatt. Tevékenysége során nemcsak hajléktalanoknak nyújt szolgáltatást, hanem a kerület rászorulói részére is, akik lakcímkártyával vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait.

A beszámolóból egyebek mellett kiderül, hogy 2016-ban a fürdés, mosás mellett lehetőség van a ruhák kisebb kijavítására, varrására és a cipők rendbetételére is. Információnyújtásra (intézmények szolgáltatásairól, jogsegélyszolgálatról, egészségügyi ellátásról, iratpótlási lehetőségről, szálláslehetőségről, csomag elhelyezésről, pénzügyi támogatásról, szabadidős tevékenységről, álláskeresési irodákról) 5917 esetben került sor. Népszerű szolgáltatás a ruhaosztás, melyre 2016-ban 3278 alkalommal került sor. Internet elérhetőségre és e-mail cím létesítésére is lehetőség van, 2 számítógép használatával. Az egyéni esetkezelés során segítséget nyújtottak lakhatási problémák megoldásában, álláskeresésben, önéletrajz írásában, nyugdíjigénylésben.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadta és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2017-re 4 millió forint támogatást állapított meg.

 

Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatoknak előírja szolgáltatástervezési koncepció készítését. A koncepció elfogadását követően a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja a benne foglaltakat.

Az önkormányzat korábbi Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2014-ben készült, ezért aktuálissá vált annak felülvizsgálata. A vizsgált két évben a regisztrált álláskeresők száma jelentősen csökkent. 2013-ban összesen 936 fő volt, ez a szám 2014-re 871, majd 2015-re pedig 636 főre csökkent.

2014-ben jelentős számú közfoglalkoztatottal lehetett számolni, mert egy központi program indult, ahol alapkompetencia képzésen és OKJ-s képzéseken vettek részt az arra rászorulók. A Munkaügyi Központ 312 főt közvetített ki a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-hez közfoglalkoztatásra, de közülük csak 165 fővel kötöttek munkaszerződést. A 2015-2016- os évben a korábbi évekhez hasonlóan átlagosan 60-70 fővel lehetett számolni a közfoglalkoztatásban.

  

Tovább működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A kerület a Terézvárosi Gondozó Szolgálaton keresztül 2004 óta biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A készülékeket és a diszpécser központot a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. működteti. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását az önkormányzat a 2013. július 1-jétől hatályos jogszabályi változások után is vállalta. Jelenleg  43 terézvárosi lakos kap gyakran életmentő segítséget ily módon.

 

Hasznosítják az önkormányzati ingatlanokat

A képviselő-testület több, önkormányzati tulajdonú helyiség pályázat útján történő hasznosítására tesz kísérletet. Az elsődleges cél általában a tulajdonjog megtartásával az adott ingatlan bérbeadása, ennek eredménytelensége, illetve az adott ingatlan megtartásával járó aránytalan magas költségek esetén jöhet szóba az ingatlan értékesítése.

A Dalszínház utca 8. számú társasházban lévő helyiségcsoport bérbevételre benyújtott pályázatnál a minimális bérleti díj: nettó 2 millió 265 ezer forint/ hó, a minimum vételár összege: nettó 440 millió 500 ezer forint.

A Bajcsy-Zsilinszky út 31. számú társasházban lévő két ingatlan (üresen álló üzlethelyiség, illetve raktár) esetében a pályázatnál a minimális bérleti díj: nettó 7 millió 779 ezer forint, a minimum vételár összege: nettó 1 milliárd 53 millió 96 ezer forint. A Lovag utca 9-11. szám alatti számú önkormányzati tulajdonú ingatlan, egy volt iskolaépület hasznosítására is pályázatot írnak ki. Itt határozott időtartamra, 10+5 évre kívánja az önkormányzat  az ingatlant minimálisan 4 millió 103 ezer 565 forint/hó + áfa összegért bérbe adni.2017. február 27.