Képviselői határozatok / 2017. február 23.

48/2017. (II. 23.)


 


1)    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki a következő tartalommal:


 


„Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (1067 Budapest, Eötvös utca 3.) pályázatot hirdet a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ (1068 Budapest, Király u. 82.) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.


A feladat ellátása a 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján egyszemélyi felelős vezetőként történik.


 


Ellátandó feladat: a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ egészének szakmai és gazdasági egyszemélyi felelős irányítása, továbbá az intézmény képviselete.


 


Pályázati feltétel:


- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 1. pontjában a család- és gyermekjóléti központ vezetőjére előírt felsőfokú képesítés,


- szociális szakvizsga,


- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,


- büntetlen előélet,


- cselekvőképesség,


- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,


- a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (az intézmény) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.


 


A pályázati feltételek alól felmentés nem adható.


 


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


- gyermekvédelmi területen szerzett szakmai és vezetői gyakorlat.


 


A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:


- fényképes szakmai önéletrajz,


- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,


- a képesítést, szakvizsgát és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,


- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, a pályázó nyilatkozata arról, hogy


-    a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához való hozzájárulás,


-    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,


-    kéri-e a pályázat zárt ülésen való tárgyalását,


-    nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,


-    bérigényre vonatkozó nyilatkozat.


 


A magasabb vezetői megbízás időtartama: a munkakör betöltésétől számított 5 év (2017. június 1.-2022. május 31).


 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. §-a figyelembe vételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.


 


A közalkalmazott által betöltendő munkakör: esetmenedzser.


 


Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint.


 


A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenésétől számított 30. nap. (2017........)


 


A pályázat elbírálásának rendje: a beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdései alapján létrehozott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázatokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.


 


A pályázatot zárt borítékban, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat, Hassay Zsófia polgármester részére kell eljuttatni a következő címre: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.


 


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Jandó Erzsébet főosztályvezető (Polgármesteri Hivatal, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.). Telefon: (1) 342-0923."


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          15 nap


 


2)    A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdését, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseit figyelembe véve - az alábbi összetételű bizottságot határozza meg:


 


a)    Császárné Csóka Ilona, Humán Bizottság elnöke,


b)    dr. Jandó Erzsébet a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat ellátó személy,


c)    Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének képviselője.


A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók meghallgatását a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül köteles elvégezni.


 


Felelős:            dr. Mogyorósi Sándor jegyző


Határidő:          a pályázati határidő lejártát követő 21. nap