Bizottsági határozatok / 49/2016. (IV. 19.) hum. határozat

49/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az alábbi határozati javaslatot:

 

1)    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

Felelős:             Hassay Zsófia polgármester

Határidő:           azonnal

 

2)  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki a következő tartalommal:

 

„Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (1067 Budapest, Eötvös utca 3.) pályázatot hirdet a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1065 Budapest, Podmaniczky utca 18.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona egészének szakmai és gazdasági, egyszemélyi felelősséggel történő irányítása, továbbá az intézmény képviselete.

 

Pályázati feltételek:

- az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.2. pontjában az intézményvezetőre előírt felsőfokú képesítés,

- szociális szakvizsga megléte vagy a vizsga megbízást követő két éven belüli letételének vállalása,

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott, legalább 5 év szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (az intézménnyel) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás területén szerzett szakmai, illetve vezetői gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-      fényképes szakmai önéletrajz,

-      a képesítést, a szakvizsgát és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

-      az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-      a pályázó nyilatkozata arról, hogy

-      a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul-e,

-      pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,

-      cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll-e,

-      a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja-e, valamint

-      bérigényre vonatkozó nyilatkozat.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év.

A beosztás betöltésének kezdő időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Illetmény és juttatások: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30. nap (a megjelenés időpontja:...................).

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának címezve, Hassay Zsófia polgármester részére kell benyújtani (1067 Budapest, Eötvös utca 3).

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázatokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés napja.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Jandó Erzsébet főosztályvezető (Polgármesteri Hivatal, 1067 Budapest, Eötvös utca 3., tel.: 342-0923)."

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         15 nap

 

3)  A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére, valamint a pályázók meghallgatására - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdését, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdését figyelembe véve - az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

1. Császárné Csóka Ilona, a Humán Bizottság elnöke,

2. dr. Jandó Erzsébet, a pályázat előkészítője, valamint

3. a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete képviselője.

 

A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül köteles elvégezni.

 

Határidő:         a pályázati határidő lejártát követő 21. nap

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester