Bizottsági határozatok / 149/2015. (XI.17.) hum. határozat

149/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

1)  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

2)  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki a következő tartalommal:

„Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (1067 Budapest, Eötvös utca 3.) pályázatot hirdet a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1065 Budapest, Podmaniczky utca 18.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona egészének szakmai és gazdasági, egyszemélyi felelősséggel történő irányítása, továbbá az intézmény képviselete.

 

Pályázati feltételek:

-    szociálpedagógus, mentálhigiénikus vagy konduktor felsőfokú képesítés,

-    szociális szakvizsga megléte vagy a vizsga megbízást követő két éven belüli letételének vállalása,

-    a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott, legalább 5 év szakmai gyakorlat,

-    büntetlen előélet,

-    cselekvőképesség,

-    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (az intézménnyel) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás területén szerzett szakmai, illetve vezetői gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-   fényképes szakmai önéletrajz,

-    a képesítést, a szakvizsgát és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

-    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy

-   a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul-e,

- pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,

- cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll-e,

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja-e, valamint

- bérigényre vonatkozó nyilatkozat.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év.

A beosztás betöltésének kezdő időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

betölthető.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan

időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő

kikötésével.

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: terápiás munkatárs.

Illetmény és juttatások: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30. nap (a megjelenés időpontja: 2015................).

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának címezve, Hassay Zsófia polgármester részére kell benyújtani (1067 Budapest, Eötvös utca 3).

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázatokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés napja, de legfeljebb a pályázat benyújtási határidejét követő 60. nap.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Jandó Erzsébet főosztályvezető (Polgármesteri Hivatal, 1067 Budapest, Eötvös utca 3., tel.: 342-0923)."

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

3) A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére, valamint a pályázók meghallgatására - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § (6) bekezdését, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdését figyelembe véve - az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

1.  Császárné Csóka Ilona, a Humán Bizottság elnöke,

2.  dr. Jandó Erzsébet, a pályázat előkészítője, valamint

3.  a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete képviselője.

A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül köteles elvégezni.

 

Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 21. nap

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

4) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.) intézményvezetői feladatainak ellátásával ideiglenesen, 2016. január 1-jétől az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott intézményvezető munkába állásáig terjedő időszakra Schipekné Gosztola Rita intézményvezető-helyettest bízza meg.

Illetményét a megbízás időtartamára bruttó 212.347.-Ft/hó összegben állapítja meg, amely 154.330.-Ft besorolás szerinti illetményből, 7.717.-R további szakképesítés után járó összegből (Kjt. 66. § (2) bekezdés a) pontja szerint), 10.300.-Ft szociális ágazati pótlékból, 40.000.-Ft magasabb vezetői pótlékból tevődik össze.

 

Határidő: 2016. január 1.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester