Bizottsági határozatok / 142/2015. (07.08.) pjb. határozat:

 

142/2015. (07.08.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

 

I.

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (VI. 27.)

önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21.

szám alatti társasház 29.327/0/A/1 -5. és 7-48. hrsz.-ú ingatlanait (a továbbiakban együttesen:

Ingatlanok) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köréből kivonja és forgalomképessé

nyilvánítja.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

 

 

II.

 

1.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 16. § c) pontja alapján dönt a természetben Budapest VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti Ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről, és azokat kizárólag együttesen a 18. § (1) bekezdése alapján, versenyeztetés keretében, elfogadva a jelen előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívásban foglaltakat, egyfordulós, nyilvános pályázaton értékesíti. Az Ingatlanok minimális ajánlati ára 1.265.450.000,-Ft + ÁFA.

 

 

2.    A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

-    az Ingatlanok teljes körű telekkönyvi adatait,

-    a jelenlegi lakottságra, használatra vonatkozó tényleges adatokat,

-    az érvényes lakásbérleti szerződéseket,

-    a rendezetlen bérlői státusokat, a folyamatban lévő pereket,

-    az elővásárlásra jogosultak körét, a jog biztosítását,

-    a bérleti jogviszonyok megszüntetésének a bérlői nyilatkozatokban foglaltak szerinti feltételeit, azzal, hogy annak teljes költsége a pályázót terheli,

-    az épület felújítását az örökségvédelmi előírások alapján legkésőbb 2020. december 31-ig el kell végezni a pályázat nyertesének saját költségén, melynek biztosítékaként az adásvételi szerződésben a vételár 15 %-ával egyező mértékű késedelmi kötbér, valamint az Ingatlanok vételárának 80%-ával egyező összegen az önkormányzat visszavásárlási joga kerül kikötésre.

A pályázati kiírást két alkalommal két országos napilapban és a hivatalos honlapon közzé kell tenni.

 

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester,                        Határidő:         az Ingatlanok birtokbavételétől

a pályázat kiírásáért                                                                  vételétől számított 30 nap

 

 

Felelős:           dr. Mogyorósi Sándor jegyző,                       Határidő:         a kiírástól számított 90 nap

a pályázat lebonyolításáért

 

 

3.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatra beérkezett ajánlatok bontására, értékelésére, véleményezésére, valamint a döntés előkészítési feladatok ellátására az alábbi személyeket kéri fel és hatalmazza meg:

- Czuppon Zsolt,

- Császárné Csóka Ilona,

- Dohány Gábor,

- Juhász Tímea,

- K. Nagy Imre,

- Lindmayer Viktor,

- Matokanovic Lídia,

- Takács Balázs.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal