Szociális és Gyermekvédelmi Osztály feladat- és hatásköre

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok: +36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Központi fax: +36 1 322 1832

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

Aktív korúak ellátása

2015. március 1-től a BFKH VI. Kerületi Hivatalában


Felhívjuk az aktív korúak ellátásában részesülő ügyfelek figyelmét, hogy

2015. március 1. napjától

az aktív korúak ellátásának folyósítása, igénylése a Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatal hatáskörébe tartozik.

Az ellátással kapcsolatos ügyintézés a 1068 Budapest, Szófia utca 17. szám alatt történik (bejárat a Csengery utca felől). Ügyfélfogadási idő: hétfő 13:30-18:00, szerda 8:00-16:00, péntek 8:00-11:30.

BFKH. VI. Kerületi Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról.

(frissítve: 2017.11.23.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (1993. évi III. tv.) módosítása következményeként jelentősen változtak a kerületi önkormányzat által biztosítható támogatások, mind elnevezésükben, mind tartalmukban.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

I. Települési támogatás:

I.1. Lakhatási támogatás:

Célja hogy az önkormányzat pénzbeli támogatásként hozzájáruljon a lakásfenntartás havi költségeinek megfizetéséhez. A támogatás összege 3.000 Ft/hó, melyet 12 hónapra állapítunk meg és a kérelmező által választott szolgáltató számlájára utaljuk havonta.

A támogatást olyan személy kaphatja, aki Terézvárosban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is itt él, valamint a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg nyugdíjminimum (jelenleg 28.500 Ft – a későbbiekben ezt az összeget már nem írjuk le minden egyes támogatási formánál) 250%-át – egyedül élő esetén a 300%-át - a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, továbbá a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás összjövedelmének 20%-át.

I.2. Fűtéstámogatás:

Az önkormányzat november1-jétől április 30-áig terjedő fűtési időszakra fűtési támogatást nyújt. Ennek összege 3.000 Ft/hó, melyet a kérelmező választása szerint bankszámlájára vagy lakáscímére utalunk havonta. Ezen időszakon belül a támogatás a benyújtás hónapjától jár.

A Terézvárosban lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személy kaphatja, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem havonta nem haladja meg 100.000 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 130.000 Ft-ot.

I.3. Ápolási támogatás:

Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, tartósan beteg, 18. életévét betöltött személy ápolását, gondozását végzi, családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülálló kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 225%-át nem haladja meg és ő maga, továbbá családja vagyonnal nem rendelkezik. Az ápoló és az ápolt személy is terézvárosi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen itt él.

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Az ápolási támogatás havi összege a nyugdíjminimum összegével azonos összeg, mely után nyugdíjjárulékot kell fizetni (ezt havonta levonjuk). Az ápolási díjon töltött idő szolgálati időnek minősül a nyugdíj megállapítás szempontjából.

I.4. Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás adható annak a Terézvárosban lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személy akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át, a kérelem benyújtásának évében 75. életévét betöltő egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 350%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 20%-át – kivételes méltánylást érdemlő esetben a nyugdíjminimum 15%-át – eléri.

A támogatás összege a gyógyszer költségével arányosan kerül megállapításra, de nem haladhatja éves szinten a nyugdíjminimum 300%-át.

Havi rendszerességgel is megállapítható.

I.5. Hátralékkiegyenlítő támogatás:

Hátralékkiegyenlítő támogatásban részesíthető a Terézvárosban lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személy, ha a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülélő kérelmező esetén a nyugdíjminimum 300%-át,

- adóssága legalább 50.000.-Ft, legfeljebb 500.000.-Ft összegű vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

- vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított hátralékkiegyenlítő támogatás különbözetének (a továbbiakban: önrész) megfizetését és a Terézvárosi Családsegítő Szolgálattal történő együttműködést,

- ő maga vagy háztartásának tagja vagyonnal nem rendelkezik, valamint

- adóssága más módon nem rendezhető.

A hátralékkiegyenlítő támogatás mértéke legfeljebb az adósság 75%-a, összege legfeljebb 300.000.-Ft lehet. A támogatás havi részletekben nyújtható, melyet annak a szolgáltatónak/szolgáltatóknak folyósítunk ahol a tartozás keletkezett.

Ha az adósnak az adósságkezelés ideje alatt a folyó rezsi vagy az önrész fizetése tekintetében három hónapot elérő hátraléka keletkezik a támogatás folyósítását meg kell szüntetni és az önkormányzat által már kifizetett összeget vissza kell fizetni. Ilyen esetben ismételt támogatás 24 hónap elteltével nyújtható.

Ha az adósságkezelés alatt az adósságát az adós nem rendezi teljeskörűen, a befizetésekben 1-2 hónap hátraléka keletkezik, az önkormányzat által átutalt támogatást ugyan nem kell visszafizetni, de 24 hónapnál előbb ez a támogatás nem nyújtható ismételten.

Az adósnak havonta fel kell keresnie a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadóját és igazolnia kell, hogy a folyó fizetési kötelezettségeinek leget tett, továbbá részt kell vennie az adósságkezelési tanácsadáson.

A hátralékkiegyenlítő támogatásra irányuló kérelem benyújtása előtt előzetesen keressék fel az adósságkezelési tanácsadókat a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnál (Budapest VI., Hegedű u. 7.), akik segítségével a támogatás további részleteit megismerhetik.

II. Rendkívüli települési támogatások

II.1. Eseti támogatás:

Eseti támogatás adható annak a Terézvárosban lakcímmel rendelkező és itt élő, nehéz szociális körülmények között élő személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg.

Ugyanazon egyedülélő személy vagy család harminc napon belül egy, évente hat alkalommal részesülhet eseti támogatásban.

II.2. Temetési támogatás:

Temetési támogatás állapítható meg annak a Terézvárosban lakcímmel rendelkező és itt élő kérelmezőnek, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése önmaga és családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül. A temetési támogatás biztosításának feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülélő kérelmező havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg.

A kérelmet benyújtó személy temetési támogatásra – az egyéb feltételek teljesülése esetén – akkor jogosult, ha a kérelmet a halálesetet követő 90 napon belül nyújtotta be. E határidő jogvesztő.

A temetési támogatás összege függ a temetkezés módjától, az egy főre jutó jövedelem nagyságától, de a temetés tényleges költségét, illetve a 100.000 forintot nem haladja meg.

II.3. Születési támogatás

Az önkormányzat a gyermekszületéssel járó anyagi terhek csökkentése érdekében születési támogatásban részesíti azt a magyar állampolgárságú gyermeket, akinek

a)    első bejelentett lakóhelye Terézváros közigazgatási területén található és lakóhelye módosítására a támogatás folyósításáig nem került sor, továbbá

b)   a kérelmet benyújtó szülője a születést megelőző egy évben bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkezett, valamint

c)    a gyermek és szülője életvitelszerűen is az önkormányzat közigazgatási területén él.

A születési támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, összege gyermekenként hatvanezer forint.

A jogosultság megállapításához szükséges adatok szolgáltatására a gyermek születését követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

II.4. Terézváros újszülöttje

Az önkormányzat „Terézváros Újszülöttje” címet adományoz annak az újszülött magyar állampolgárságú gyermeknek, aki a naptári év június 6. napján született és első bejelentett lakóhelye az önkormányzat közigazgatási területén található.

Amennyiben a naptári év június 6. napján a fenti feltételeknek megfelelő gyermek nem született, a „Terézváros Újszülöttje” címet az a gyermek kapja, aki a naptári év június 6. napjához - azt követően vagy azt megelőzően - legközelebb eső napon született.

A Terézváros Újszülöttje cím viselését díszoklevél tanúsítja.

A „Terézváros Újszülöttje” címmel egyszeri, a gyermekszületéssel járó anyagi terhek csökkentése érdekében hatvanezer forint értékű nem pénzbeli adomány jár, amely az újszülött gyermek gondozására, ruházattal való ellátására fordítható.

II. 5. Egyszeri támogatás.

Az önkormányzat annak az egyedülélő személynek, valamint családnak, aki, illetve amelynek tagja tárgyév december hónapjának 1. napján az önkormányzat által megállapított ápolási támogatásra, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tárgyév december hónapjában egyszeri pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultságot fenti dátumig jogerősen megállapították.

A támogatás kiutalása hivatalból történik, azt kérni nem kell.

II.6. Támogatás idősek világnapjára:

Az önkormányzat az idősek világnapja alkalmából - a megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez - támogatást nyújt annak a személynek, aki tárgyév július 1. napján kerületi lakóhellyel rendelkezik és 62. életévét betöltötte vagy legkésőbb a tárgyév szeptember 30. napjáig betölti.

A támogatást az önkormányzat évi egy alkalommal, tárgyév szeptember hónapjában, Szociális célú Erzsébet-utalvány (Étkezési Erzsébet-utalvány) formájában nyújtja, személyenként 5.000.-Ft összegben.

A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, hivatalból állapítja meg.

II.7. Egyszeri természetbeni juttatás:

Az önkormányzat azon egyedülélő személyek, valamint családok részére, akik tárgyév augusztus 31-éig az önkormányzattól segélyben vagy támogatásban részesültek, vagy ezen időpontig részükre a polgármester, illetve a jegyző támogatást állapít meg, családonként a már megállapított és folyósított támogatáson felül, tárgyév szeptember hónapjában, 10.000.-Ft összegben egyszeri természetbeni támogatást nyújt Szociális célú Erzsébet-utalvány (Étkezési Erzsébet-utalvány) formájában.

A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a Szociális és Gyermekvédelmi Osztály által vezetett nyilvántartás alapján, hivatalból állapítja meg.

II. 8. Méltányossági segély

Amennyiben a kérelmező és családja kivételes helyzete, méltányolható körülménye indokolja és a kérelmező települési támogatásban vagy rendkívüli települési támogatásban egyébként nem részesülhet, méltányossági segély állapítható meg.

A méltányossági segély évente legfeljebb négy alkalommal adható.

II.9. Rendkívüli bérletidíj-támogatás

2015. október 1. napjától az önkormányzat rendkívüli bérletidíj-támogatást nyújthat annak a természetes személynek, aki

a) az önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén lakik, vagy a rendkívüli bérletidíj-támogatás igénylését megelőző évben az önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezett, és életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén lakott, és

b) a lakhatását veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő, rendkívüli élethelyzetbe került, és lakhatását átmenetileg nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként oldja meg, és

c) az önkormányzat közigazgatási területén fekvő ingatlanra vonatkozó érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik, amelyben a bérleti díj összege nem haladja meg havonta a 150.000,-Ft-ot, és

d) a bérbeadó írásban hozzájárul, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztassa az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát a bérleti szerződésről és bérbeadó adóazonosító adatairól.

Nem jogosult rendkívüli bérletidíj-támogatásra az, aki illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója ingatlantulajdonnal rendelkezik, kivéve, ha tulajdonában lakhatása igazoltan nem oldható meg.

A rendkívüli bérletidíj-támogatás mértéke havonta a bérleti díj 50%‐a, de legfeljebb 50.000.-Ft. A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától legfeljebb hat hónap időtartamra lehet megállapítani, amely időtartam kérelemre meghosszabbítható.

A támogatás iránti kérelmeket év közben folyamatosan a polgármesteri hivatalhoz kell írásban benyújtani az erre rendszeresített igénylőlapon. A kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést és a bérbeadó nyilatkozatát az adatai kezelhetőségéről.

II. 10. Lakás-felújítási támogatás

Azon egyedül élő személyek, illetve háztartások részesülhetnek ebben a támogatási formában, akik már legalább három éve életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén élnek, és ezen időszak alatt bejelentett lakóhelyük is Terézváros közigazgatási területén volt.

A kérelem benyújtására a lakás tulajdonosa vagy bérlője jogosult.

A támogatást ugyanazon lakásra három éven belül egy alkalommal lehet megállapítani és összege legfeljebb 50.000.-Ft-ig terjedhet.

A kérelmezők havi jövedelme egyedül élő esetében nem haladhatja meg a havi 130.000.-Ft-ot, háztartásnál személyenként a 100.000.-Ft-ot.

Lakásfelújításon kell érteni az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több szerkezetére kiterjedő, olyan általános javítási, építési, szerelési munkák végzését, amelyek az eredeti műszaki állapotot részben vagy egészben visszaállítják, illetőleg a használhatóságot, üzembiztonságot és az ingatlan esztétikai megjelenését az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével, átalakításával növelik.

A támogatást az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva hozzá a szükséges mellékleteket.

A támogatás felhasználását a Szociális és Gyermekvédelmi Osztály munkatársa a helyszínen ellenőrizheti.

Nem igényelheti a támogatást, akinek az önkormányzat felé köztartozása van, illetve tartási, öröklési, életjáradéki szerződéssel rendelkezik.

GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK

I.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

a) a hivatkozott rendeletben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

b) a törvényben meghatározott természetbeni támogatásnak,

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránt kérelemmel az fordulhat, aki a gyermekét egyedülállóként gondozza, vagy ha a gyermek tartós beteg, ill. súlyos fogyatékos, és a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át. Minden más esetben a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott értéket (Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. évének betöltéséig (ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul, akkor 25 éves korig) a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 140 %-a.

I.2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

Erre a támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt olyan hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.

I.5. Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása:

Rászorultságra tekintettel azokat a gyermekeket illeti meg a támogatás, akik nem a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott állami, illetve önkormányzati feladatot ellátó intézménybe járnak iskolába és részesülnek étkeztetésben. A személyi térítési díj megfizetésére kötelezett az általa ténylegesen megfizetett és a rászorultságra tekintettel az önkormányzat által megállapított személyi térítési díj különbözetével azonos összegű támogatásra jogosult, amelyet havonta utólag a térítési díj megfizetésének igazolása mellett, a befizetést követő 15 napon belül lehet a pénztárban felvenni.

I.6. Fiatalok életkezdési támogatása:

Erre a támogatásra az jogosult, aki 2005. december 31. napja után született, magyar állampolgárságú, Terézváros területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek és rendelkezik a nevére szóló Start-számlával. A támogatás összege 20.000.- Ft, mely összeg a kérelem hiánytalan benyújtását követően 60 napon belül átutalásra kerül a gyermek Start-számlájára.

A Start-számlán lévő összeget a gyermek 18. életévének betöltése után veheti fel. Az összeg a következő célokra fordítható: tanulmányok, lakhatás, pályakezdés, gyermekvállalás feltételeinek megteremtése, jogszabályban meghatározott más cél. (2005. évi CLXXIV. törvény 5. §. (8) bekezdés alapján. A támogatás a gyermek születését követő egy éven belül igényelhető. (Ez határidő jogvesztő.)

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

I.1. Lakbértámogatás:

Lakbértámogatást az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlői kérhetnek, amennyiben a Terézvárosban lakcímmel rendelkeznek és itt is élnek, továbbá családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

A támogatás mértéke az egy főre jutó jövedelemtől függ.

Nem adható támogatás a piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek.

 

I.2. Helyi támogatás

a, Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása (Ezen támogatás rendkívül összetett feltételrendszer teljesülése esetén állapítható meg, melyet terjedelmi okokból teljes részletességgel itt nem tudunk ismertetni. A legfontosabb tudnivalókat azonban közzétesszük.)

• A házaspár egyik tagja sem töltötte be a 40. életévét.

• Budapesti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

• Egy főre jutó – egy évre visszamenőleges – nettó jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.

• A vételár 20 %-ával önrészként rendelkeznek – ami nem lehet kölcsön, vagy lakásépítési (vásárlási) kedvezmény.

• Jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén 200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtunk.

b., Lakásvásárlás, építés

(Ezen támogatás rendkívül összetett feltételrendszer teljesülése esetén állapítható meg, melyet terjedelmi okokból teljes részletességgel itt nem tudunk ismertetni. A legfontosabb tudnivalókat azonban közzétesszük.)

• Budapesti lakó- vagy tartózkodási helye van.

• Egy főre jutó, - egy évre visszamenőleges – nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.

• A vételár 20 %-ával önrészként rendelkezik – ami nem lehet kölcsön vagy lakásépítési (vásárlási) kedvezmény.

c.,Lakás korszerűsítés és berendezési tárgy csere

(Ezen támogatás rendkívül összetett feltételrendszer teljesülése esetén állapítható meg, melyet terjedelmi okokból teljes részletességgel itt nem tudunk ismertetni. A legfontosabb tudnivalókat azonban közzétesszük.)

• Saját lakásának vagy önkormányzati bérleményének a korszerűsítését kéri, amely a VI. kerületben van.

• Egy főre jutó – egy évre visszamenőleges – nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.

• Rendelkezik önrészként a korszerűsítési költség legalább 20 %-ával.

• Jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén korszerűsítésre (fürdőszoba és WC kialakítás, gázfűtésre való áttérés esetén) maximálisan 250.000.-Ft kamatmentes kölcsön nyújtható, berendezési tárgy cseréhez (villanyvezeték teljes cseréje, fűtőberendezés és a fürdőszoba saniter áruinak cseréjéhez) maximum 150.000.-Ft kamatmentes kölcsön nyújtható

 

I.3 Védőoltások támogatása

1.) a bárányhimlő (varicella) elleni védőoltás költségeinek átvállalása:

A bárányhimlő (varicella) elleni védőoltás költségeinek átvállalására jogosult lehet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a VI. kerületben élő

a) magyar állampolgár,

b) bevándorolt, letelepedett,

c) hontalan, valamint

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy.

A jogosultság feltétele, hogy mind a gyermek, mind a kérelmet benyújtó törvényes képviselője kerületi lakóhellyel rendelkezzen és mindketten életvitelszerűen is a VI. kerületben éljenek.

Az Önkormányzat - a fenti feltételek teljesülése esetén - a 13. hónapos életkort betöltött, legfeljebb három éves gyermekek bárányhimlő vírus (varicella) elleni oltássorozata mindkét vakcinája teljes vételárának megtérítését - adómentes nem pénzben kapott juttatásként - átvállalja.

Nem kaphat védőoltást az a gyermek,

-     akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, illetve

-     akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A jogosultsági feltételek igazolásához szükséges vényt a gyermek kerületi házi gyermekorvosa, illetve ha nem kerületi gyermekorvosa van, akkor a lakóhelye szerint területileg illetékes, ellátási kötelezettséggel működő VI. kerületi házi gyermekorvos állítja ki, továbbá az oltássorozat két vakcináját is ő adja be a gyermeknek.

 

2) a rotavírus elleni védőoltás költségeinek átvállalása 

A rotavírus elleni védőoltás költségeinek átvállalására jogosult lehet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő

a) magyar állampolgár,

b) bevándorolt, letelepedett

c) hontalan, valamint

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy.

A jogosultság feltétele, hogy mind a gyermek, mind a kérelmet benyújtó törvényes képviselője kerületi lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is a VI. kerületben éljenek.

Az Önkormányzat a fentiek teljesülése esetén a 6 hetes életkort betöltött, legfeljebb 24 hetes gyermekek rotavírus elleni oltássorozata mindkét vakcinája teljes vételárának megtérítését - adómentes nem pénzben kapott juttatásként - átvállalja.

Nem kaphat védőoltást az a gyermek,

- akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, illetve

- akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A jogosultsági feltételek igazolásához szükséges vényt a gyermek kerületi háziorvosa, illetve ha nem kerületi gyermekorvosa van, akkor a lakóhelye szerint területileg illetékes, ellátási kötelezettséggel működő VI. kerületi házi gyermekorvos állítja ki, továbbá az oltássorozat két vakcináját is ő adja be a gyermeknek.

A kérelmeket 2017. december 1-jétől lehet benyújtani.


3.) a pneumococcus elleni védőoltás költségeinek átvállalása

A pneumococcus elleni védőoltás költségeinek átvállalására jogosult lehet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a VI. kerületben élő

a) magyar állampolgár,

b) bevándorolt, letelepedett,

c) hontalan, valamint

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy.

Az Önkormányzat - a fenti feltételek teljesülése esetén - a 70. életévét betöltött személy pneumococcus baktérium elleni oltóanyaga teljes vételárának megtérítését - adómentes nem pénzben kapott juttatásként - átvállalja.

A kérelemhez csatolni kell:

- a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, valamint

- a háziorvos által kiállított vény másolatát.

A védőoltások támogatása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalnál (1067 Budapest, Eötvös utca 3.) nyújtható be, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A nyomtatványok http://www.terezvaros.hu/hivatali-ugyintezes/humanszolgaltatasi-foosztaly/szocialis-es-gyermekvedelmi-osztaly/letoltes internetes oldalról is letölthetők.

Vissza a lap tetejére