Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Főépítészi és Településfejlesztési Iroda

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok: +36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Központi fax: +36 1 322 1832

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

[Főépítészi és Településfejlesztési Iroda elérhetőségei]

 

Főépítészi és Településfejlesztési Iroda feladat- és hatáskörei

A Főépítészi és Településfejlesztési  Iroda tevékenysége, feladatai

Az Iroda vezetője a főépítész, aki összhangban az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásáról szóló 9/1998. (IV.3.) KTM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel:

 • javaslatot tesz az Önkormányzatnak városrendezési és építési szabályzatok, szabályozási tervek készítésére, korszerűsítésére;
 • gondoskodik a szabályozási tervek programjának összeállításáról úgy, hogy az megfeleljen az Önkormányzat település-fejlesztési elképzeléseinek;
 • részt vesz a szabályozási tervekre vonatkozóan ajánlatok kérésében, valamint az ajánlatok elbírálásában, véleményezi azok szerződéseit, igazolja a teljesítést;
 • ellenőrzi a tervezési munkákat;
 • szakmailag elbírálja a tervek tartalmi részét, részt vesz valamennyi a település-fejlesztést érintő egyeztetésen;
 • a szabályozási tervek elkészíttetését követően egyezteti azokat az érdekelt hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint az érdekképviseleti szervekkel, majd ismerteti azt a lakossággal;
 • a szabályozási terveket az illetékes bizottság(ok) jóváhagyását követően a Képviselő-testület elé terjeszti;
 • szakmai érdekképviseletet biztosít;
 • képviseli a kerület, az Önkormányzat település-fejlesztési, szabályozási, építészeti és örökség-védelmi érdekeit a regionális és országos hatóságoknál, szakhatóságoknál, szervezeteknél;
 • rendszeres kapcsolatot tart a kerület vezetőivel, civil szervezeteivel, a fővárosi kerületekkel (különösen a világörökségben érintett kerületek főépítészeivel), a Főpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályaival, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságával, az Állami Főépítész irodájával, az illetékes minisztériumokkal valamint a Magyar- és a Budapesti Építész Kamarával;
 • vezeti az önkormányzati tervtanácsot;
 • ügyfélfogadást tart.

 

 A főépítészi titkársági ügyintéző feladatai:
az ügyfelekkel és a szervezetekkel való kapcsolattartás, a jogszabályokban, utasításokban és egyéb belső szabályzatokban foglaltak pontos betartása a főépítészi tervtanács munkájának segítése, koordinálása.

A városfejlesztési ügyintéző feladatai:
a szabályozási tervek és városfejlesztési programok előkészítése, adatszolgáltatás, a véleményezési eljárások lebonyolítása, az önkormányzati rendeletek előkészítése, az érintett szakhatóságokkal történő szakmai együttműködés kialakítása, a pályázatok előkészítéséhez szükséges adatok beszerzése, a szabályozási tervek nyilvántartása, ügyfélfogadás.

A környezetvédelmi ügyintéző feladatai:
a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel kapcsolattartás és együttműködés kialakítása az illetékességi területünkön működő civil szervezetekkel, a környezetvédelmi program koordinálása az intézkedési terv és az abban foglaltak előkészítésének és végrehajtásának felügyelete, a fiatalok környezet tudatos szemléletének kialakítása, ügyfélfogadás.

A gazdasági - informatikai ügyintéző feladatai:
a tájékoztatás és adatok nyilvántartásának az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő település információs rendszerének kialakítása és működtetése, a képviselő-testület éves költségvetésében meghatározott feladatainak a takarékos gazdálkodás figyelembevételével történő végrehajtása, közreműködés a  Főépítészi és Településfejlesztési  Iroda érdekkörében kiírandó közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

A főkertész és környezetvédelmi referens feladatai:
Véleményezi a kerületfejlesztési tervek zöldfelület-gazdálkodási,- kertészeti fejezeteit, valamint a városrendezési ée építési tervekben szereplő kertészeti terveket. Előkészíti az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő züldfelületek fenntartása, fejlesztése és használatára vonatkozó terveket. Ellátja a parkfenntartása közbeszerzésével kapcsolatos szakmai feladatokat, szakmailag előkészíti a fakivágási engedélyek kiadását. Meghatározza a kerületben történő fatelepítések fafajtát, fajtáját, helyét, idejét. A környezetvédelemmel kapcsolatos eladatok ellátása, különös ekintettel kapcsolattartás és együttműködés kialakítása az illetékességi területükön működő civil szervezetekkel. A környezetvédelmi és a közlekedésfejlesztési program koordinálása az intézkedési tervek, és az abban foglaltak előkészítésének és végrehajtásának felügyelete. A fiatalok környezettudatos szemléletének kialakításában való közreműködés. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott feladat és hatáskörét.

EU pályázati referens
Figyeli az Európai Úniós pályázati lehetőségeket. Közreműködik az egyes pályázatok összeállításában. A pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz adatokat szolgáltat, segítséget nyújt.

A beruházási ügyintéző feladatai:
Közreműködik az Önkormányzat saját vagyonát érintőberuházások előkészítésében, megvalósításában. Szakterületét érintően részt vesz az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében. Ellátja az önkormányzat energetikai feladatait.

A közlekedési és infrastruktúra referens feladatai:
Közlekedéssel kapcsolatos Főépítészi és Településfejlesztési  Irodához tartozó feladatok ellátása. Közlekedéssel és infrastruktúrával kapcsolatos pályázatok előkészítésében való közreműködés. Az infrastruktúra fejlesztésének előmozdítása. Kapcsolattartás a kerületi önkormányzatokkal és a Fővárosi Önkormányzattal.

A  Főépítészi és Településfejlesztési  Iroda és ezen belül a főépítész a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik.